Doctor's

Period of Service
SNo. Doctors Name Joining Leave
1 Binayak Sen 1981 -
2 Ashish Kundu 1981 -
3 Chanchala Samajdaar 1982 -
4 Shaibaal Jana 1982 -
5 Punyavrat Goon 1985 -
6 Alpana Jana 1986 -
7 Pradeep Das 2/1988 5/2/1995
8 Rajeev Lochan Sharma 1/3/1992 2002
9 Pavitra Guha 5/1992 14/5/1994
10 Bhaskar Shah 3/1994 4/7/1994
11 Puranlaal Meria 20/10/1994 1/7/1997
12 Sharda Thakur 15/2/1994 15/7/1994
13 Vinod Kumar chorka 3/4/1997 24/12/1997
14 Vikram Rathia 14/5/1998 30/7/1999
15 Vijay Thakur 11/1998 -
16 Champeshwari 18/10/1999 -
17 Omprakash khoteshwar 20/8/2000 -
18 Umesh Kumar Dahate 18/4/2001 2/9/2002
19 Gajpaal Singh 5/7/2000 -
20 Vidyadhar Khoteshwar 20/8/2000 -
21 Gajraaj Singh Sidaar 5/7/2000 -
22 Dithi Chakroborti 16/10/2002 3/2/2003
23 Anil Kumar Goutham 18/1/2003 25/12/2003
24 Pramood Yadav 13/11/2002 3/2/2003
25 Sandeep Singh 1/4/2004 -
26 A S Tiwari 4/3/2004 -
27 Vinod Kumar Bhoyer 19/3/2004 23/6/2006
28 Amit Tiwari 1/11/2005 -
29 Dipesh Gadiya 22/4/2006 31/12/2012
30 Vandana Thakur 24/6/2006 30/6/2013
31 Sandeep Singh 3/8/2006 1/1/2008
32 Domeshwar 15/5/2007 -
33 Amit TIwari 1/2/2008 31/12/2013
34 Vinod Bhoyer 15/5/2008 -
35 Vikram Bagga 16/7/2009 31/10/2011
36 Laxmi Bagga - -
37 Prataap 1/12/2011 30/4/2012
38 Kirti jacob 1/2/2012 5/10/2012
39 Anup Agrawal 4/10/2012 1/8/2013
40 Akshay Ram Teke 1/12/2012 14/1/2013
41 Dipankar Sen Gupta 1/3/2013 -
42 Sachin barbedi 17/3/2013 -
43 Jyoti 20/12/2013 22/7/2014
44 Dhanlaxmi Bagal 1/3/2014 5/2015
45 Abhijeet 10/5/2014 -
46 Sheela Kundu 22/7/2014 -
47 Ujjwala Parit 29/12/2014 -
48 Pawan Milkhi 31/12/2014 -
49 Pranali Kothekar 12/1/2015 3/5/2015
50 Vithal Salve 12/1/2015 -
51 Swarana 11/2/2015 -
52 Prataap - -
53 Ashwani Mahajan 7/6/2015 -
54 Ajit Rai 1/10/2015 -